Drejtoria e Pergjithshme Shqiptare e Emergjencave Civile dhe Universiteti Epoka nenshkruajne memorandum mirekuptimi.

January 15th, 2015

Drejtoria e Pergjithshme Shqiptare e Emergjencave Civile dhe Universiteti Epoka nenshkruajne memorandum mirekuptimi.

Drejtoria e Pergjithshme Shqiptare e Emergjencave Civile dhe Universiteti Epoka nenshkruajne memorandum mirekuptimi.

Rekomandimet e OKB-se dhe BE-se te percaktojne nje rol kyç qe çdo shtet duhet te jape nje shperblim partneritetit me universitetet dhe institucionet shkencore duke konsideruar ata si aktore kyç qe luajne nje rol te rendesishem ne vendosjen e masave per te minimizuar rrezikun e katastrofes. Ne kete kontekst, kontaktet mes dy institucioneve kane filluar qe nga viti 2012 dhe jane rigjalleruar qe nga dhjetori 2014.

Per shkak te Drejtorise se Pergjithshme shqiptare te angazhimit Emergjencave Civile dhe ndihmen e organizatave nderkombetare ne Shqiperi, nje seri e reformave ne fushen e mbrojtjes civile, jane ndermarre. Qellimi eshte per te lidhur me legjislacionin e BE-se, standardet e OKB-se dhe atyre te Otan. Bashkepunimi i Drejtorise se Pergjithshme te Emergjencave Civile te Shqiperise me organizatat homologe vazhdon te zgjerohet.

Ne fund te saj, Drejtoria e Pergjithshme Shqiptare e Emergjencave Civile ka vendosur objektiva te renda kombetare per vitin 2015, te tilla si: perfundimin dhe miratimin e Strategjise se pare Kombetare per reduktimin e rrezikut te fatkeqesive, Platforma Kombetare dhe Plani Investimeve, nje miratim i ri i ligjit mbi " mbrojtjen civile ", fillimi i zbatimit te numrit te unifikuar e emergjencave civile per qendren e Tiranes, etj

Drejtoria e Pergjithshme shqiptare e Emergjencave Civile eshte ne bashkepunim te ngushte me Presidencen turke te Menaxhimit te Fatkeqesive (AFAD), kjo e lidhur me gatishmerine ndaj fatkeqesive dhe Parandalimin e Iniciatives ne Evropen Juglindore, programet IPA etj

Sistemi i mbrojtjes civile ne Turqi eshte nje sistem i qarte i references per objektivat shqiptare ne te ardhmen e afert, qe ka te beje me nje forme te re te ristrukturimit te mbrojtjes civile.

Ne perputhje me sa me siper, Universiteti Epoka se bashku me Drejtorine e Pergjithshme te Emergjencave Civile Shqiptare ka studiuar aftesite e njeri tjetrit dhe fushat e veprimeve. Kjo solli per identifikimin e aktiviteteve bashkepunuese te organizohen edhe ne te ardhmen. Gjate procesit eshte verejtur se nje seri veprimesh kane kerkuar kontributin e partive te tjera, per te perfunduar ne permbushjen me sukses te qellimit. Keto rezultate sherbyen si baze per Memorandumin e Mirekuptimit te nenshkruar sot.

Garancia e suksesit ne punen bashkepunuese eshte demonstruar nga energjia dhe shpejtesine e te dy paleve per te bashkepunuar. Kjo ka manifestuar gjeresisht ne te gjitha kontaktet e lidhura.

Fakulteti i Arkitektura dhe Inxhinerise ne Universitetin Epoka dhe Drejtorise se Pergjithshme te Emergjencave Civile shqiptare jane te angazhuar per te permbushur detyrimet qe rrjedhin nga Memorandumi i Mirekuptimit.