Seminare mbi

August 29th, 2013

Seminare mbi

Seminare mbi

Departamenti Inxhineri ka kënaqësinë të paraqese një seri seminaresh trajnuese mbi Prirjet dhe Zhvillimet ne Inxhinierine e Ndertimit gjatë 17, 18 dhe 19, Shtator të vitit 2013 me pjesëmarrjen e shquar te Prof. Dr. Rustem Gül, Shef  Departamenti në Inxhinierinë e Ndërtimit / Universiteti Atatürk .

17 Shtator 2013- Workshop (ora: 10.00- 13.00)

 

Workshopi është planifikuar të përfshijnë leksione, aktivitete dhe demonstrime, si dhe zgjidhjen e problemeve apo aplikimit, ushtrime për të siguruar të pranishmit me njohuritë e nevojshme për të planifikuar dhe ekzekutuar projekte të suksesshme te inxhinierisë se ndertimit.

18 shtator 2013- Seminar (ora: 14.00- 16.00)

Tema: "Projektime rezistuese nga termeter per strukturat betonarme"

 

19 shtator 2013- Vizite Laboratori (ora: 10.00- 12.00)

Vizita e laboratori, aktivitete dhe demonstrime. Ne presim qe pjesmarrja te arrije kapacitetin e vendeve, në mënyrë rezervoni vendin tuaj sot.